Contact Us


Guangzhou Headquarter & Laboratory


Address:Standard-Tech Building, No.6 Guanhong road, GZ Science city,Guangzhou 510663,China
Postcode: 510663
Tel:+86-20-3229 0719,3203 2800
Fax:+86-20-3229 0422,3229 0556
 

Customer Service Center
     
Contact: Philip Guo Tel:020-32299506,18102802017 Email:Philip.guo@standard-tech.com 
Contact: Susan Xu Tel:020-32290275,18102802071 Email:Susan.xu@standard-tech.com 
Contact:Amy Deng Tel:020-32290459,18520058159 Email:Amy.deng@standard-tech.com
Contact: Alina Wu Tel:020-32038527,18102802015 Email:Alina.wu@standard-tech.com

QR Code